اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری چارگون - دیدگاه
همکاران گرامی در صورت بروز هرگونه مشکلی در نرم افزار اتوماسیون اداری موضوع را به مسئولین IT دانشکده خود و یا در غیراینصورت مشکلات فنی را به آقای مهندس باغبانی  بشماره داخلی 446 هماهنگی فرمایند و  قبل از بکارگیری نرم افزار اتوماسیون اداری چارگون (دیدگاه) ، تنظیمات مورد نظر را در سیستم های خود اعمال نمایند. 
آدرس IP  برای کاربران خارج از دانشگاه :  
217.219.137.206      لطفا آدرس را در کاوشگر اینترنت اکسپلورر وارد کنید.
 
راهنمای تهیه پیشنویس چند امضاء

راهنمای ایجاد گروه کاربری