طرح و توسعه

  • ایجاد شبکه داخلی و فیبر نوری ساختمان الحاقی تازه تاسیس در ساختمان کلاس ها
  •  اتصال خوابگاه های دانشجویی ولی عصر و فدک به فیبر نوری
  • اتصال ساختمان ورزش دانشگاه به شبکه کامپیوتری داخل دانشگاه
  • اتصال به شبکه داخلی و فیبر نوری در ساختمان حوزه ریاست و کتابخانه مرکزی جدید 
  • ایجاد شبکه داخلی و فیبر نوری ساختمان در ساختمان جدید علوم پایه
  • ایجاد شبکه داخلی و فیبر نوری ساختمان مسجد دانشگاه