کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات

  آقای مهندس محمد وندجلیلی
کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه مراغه
(مدیرفنی کل پرتال و زیرپرتال های دانشگاه - مدیریت امورکاربران اینترنت دانشگاه)
  تلفن تماس: 37276064 -041
  تلفن داخلی: 404
  ایمیل: mohammad@vandjalili.ir
  وب سایت : www.vandjalili.ir
  دفتر محل کار:  ساختمان ریاست - دفترفناوری اطلاعات و ارتباطات IT
 

  آقای مهندس حامد ابولمجید باغبانی
کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه مراغه
 ( مسئول فنی اتوماسیون اداری چارگون - پشتیبان شبکه های کامپیوتری)
تلفن تماس: 37273068 -041

تلفن داخلی: 446

  دفتر محل کار:  ساختمان ریاست - دفترفناوری اطلاعات و ارتباطات IT


 
آقای مهندس مسعود قهوه چیان
کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه مراغه
 تلفن تماس: 37273068 -041
تلفن داخلی: 446

  دفتر محل کار:  ساختمان ریاست - دفترفناوری اطلاعات و ارتباطات IT