مراکز کامپیوتری


-  مرکز کامپیوتر شماره 1 مخصوص فعالیت های کامپیوتری دانشجویان در دانشکده کشاورزی

-  مرکز کامپیوتر شماره 2 مخصوص کلاس های آموزشی کامپیوتر در دانشکده کشاورزی

-  مرکز کامپیوتر شماره 3 مخصوص برگزاری کلاس های آموزشی کامپیوتر در دانشکده علوم پایه

-  مرکز کامپیوتر شماره 4 مخصوص برگزاری کلاس های آموزشی کامپیوتر در دانشکده فنی و مهندسی