شبکه های کامپیوتریمرکز داده (Data Center) به مجموعه‌ای از سرویس گرها، زیرساخت‌های ارتباطی/امنیتی و تجهیزات الکترونیکی گفته می‌شود که برای ارایه، نگهداری و پشتیبانی از سرویس‌های تحت شبکه (اینترنت/اینترانت/اکسترانت) بکار گماشته می‌شوند. سازمان‌ها، شرکت‌ها، و افراد می‌توانند با به کارگیری سرویس‌های ارایه شده از طرف مرکز داده وب‌گاه‌ها، اطلاعات و سرویس‌های مبنتی بر شبکه خود را بر روی اینترنت (اینترانت/اکسترانت) راه‌اندازی کنند. مرکز داده، بسته به نوع کاربردی که برای آن تعریف شده است، می‌تواند به عنوان یک مرکز پردازشی، مرکز ذخیره داده، مرکز جمع آوری داده و یا تمامی این موارد عمل کند. مراکز داده بسیار عظیم و متنوعی در سرتاسر شبکه جهانی اینترنت در حال سرویس دهی هستند که برخی از این مراکز استفاده تجاری محدود درون سازمانی دارند و برخی دیگر در اینترنت به صورت تجاری و یا عمومی قابل استفاده هستند. فلذا در این راستا مرکز فناوری دانشگاه مراغه نیز اقدام به راه اندازی مرکز داده و محلی برای تجمیع نرم افزارها و برنامه های کاربردی پرسنل دانشگاهی نموده است که از طریق آدرس کاربران می توانند براحتی و سهولت از مجموعه برنامه ها و نرم افزارهای آن بصورت رایگان استفاده کنند .


مراکز داده را با توجه به اندازه و کارکرد به دسته‌های زیر تقسیم می‌کنیم:

    شبکه‌های سازمانی، تجاری و یا دانشگاهی (Campus)
    شبکه‌های خصوصی WAN
    فراهم کننده‌های سرویس (SP)
    مراکز داده اینترنتی (IDC)
    مراکز داده فراسازمانی (Extranet)
    مراکز داده محلی (Intranet)